Loopbaanmaatregelen


Regeerakkoord:

We hervormen de lerarenopleiding. De beleidsevaluatie en de rapporten van de thematische werkgroepen kunnen daartoe een aanzet geven. In elk geval zullen instromers in de lerarenopleidingen voor inschrijving moeten deelnemen aan een niet-bindende toelatingsproef. Deze niet-bindende toelatingsproef wordt na 3 jaar geëvalueerd. Bij het uittekenen van de nieuwe lerarenopleiding zetten we in op de kennis van de te onderwijzen vakinhoud net zoals op de noodzakelijke didactische vaardigheden alsook klasmanagement. Van onderwijsinstellingen verwachten we dat ze hun verantwoordelijkheid nemen door voldoende stageplaatsen aan te bieden.

We sluiten een pact met de vakorganisaties en de onderwijsverstrekkers om de lerarenloopbaan weer aantrekkelijker te maken en het behoud van mensen in het beroep te verhogen. In het bijzonder hebben we aandacht voor de werving van leraren, de aanvangsbegeleiding, taakbelasting en werkzekerheid van startende leraren en de professionalisering in het algemeen. We opteren voor een gefaseerde aanpak, zodat deelakkoorden over bepaalde aspecten mogelijk zijn, evenwel vanuit een omvattende visie.

De kwaliteit van ons onderwijs hangt in hoge mate af van de kwaliteit van de leerkrachten: onderwijs gebeurt in de klas en in de school. Met dat doel voor ogen hervormen we de lerarenopleiding en verwachten we van de pedagogische begeleidingsdiensten dat ze zich bijsturen.

We focussen de rol en de financiering van de pedagogische begeleidingsdiensten terug op de ondersteuning van leraren. De aanbevelingen als resultaat van de visitatie van de pedagogische begeleidingsdiensten vervat in de verschillende rapporten Monard, moeten door de begeleidingsdiensten opgevolgd worden. We voorzien een tweede visitatie in de tweede helft van de regeerperiode, waarbij we nagaan of de pedagogische begeleidingsdiensten deze doelstellingen effectief hebben bereikt.

We bouwen meer flexibiliteit en autonomie in voor onderwijsinstellingen om een echt personeelsbeleid te kunnen voeren in hun school. Dat zal scholen toelaten om hun kader kwalitatiever in te vullen en hun leraren maximaal en efficiënt in te zetten in de klas. We stimuleren onderzoek gericht op het didactisch handelen van leraren (praxisonderzoek) en het versterken ervan.

Gerealiseerd:

Er werd een nieuwe CAO onderwijs afgesloten met alle vakorganisaties en de Vlaamse Regering. Ook de koepels en het Gemeenschapsonderwijs hebben de goedkeuring van hun achterban voor deze CAO gekregen. In de CAO is een breed en samenhangend pakket aan loopbaanmaatregelen opgenomen, met de klemtoon op de startende leraren. Daar wordt een budget van 56 miljoen euro voor vrijgemaakt 

In cao XI (protocol van 23 maart 2018) zijn maatregelen opgenomen voor startende leerkrachten die zullen leiden tot een meer stabiele loopbaan en meer werkzekerheid, maar ook een antwoord bieden op het lerarentekort dat op dit ogenblik in diverse regio’s al pertinent is en in de toekomst nog groter dreigt te worden.

Voor de beginnende leerkracht wordt een meer doorgedreven aanvangsbegeleiding een recht en een plicht, zodat deze leerkracht via intensieve coaching geleidelijk kan ingroeien in de job en zijn of haar competenties als leerkracht verder kan ontwikkelen en waar nodig kan bijsturen. Scholen zullen ook middelen krijgen om deze aanvangsbegeleiding te ontwikkelen en aan te bieden.

Daarnaast worden extra middelen vrijgemaakt voor scholen om leerkrachtenplatforms op te starten voor vervangende leerkrachten die worden aangesteld van oktober tot juni. De leerkracht die via zo’n platform te werk gesteld wordt, kan afwezige leerkrachten vervangen of kan de plaats van een meer ervaren leerkracht innemen die zelf voor een andere opdracht kiest zoals co-teaching, begeleiding, vakgroep-werking, … .

In het basisonderwijs zullen op die manier tot 2500 leerkrachten kunnen ingeschakeld worden en in het secundair onderwijs - waar de situatie complexer is door de veelheid aan bekwaamheidsbewijzen en vakken - wordt in een eerste fase een proefproject opgestart met 350 leerkrachten. Als scholen ondanks deze vervangingsplatforms toch geen of onvoldoende vervangers vinden, krijgen ze de mogelijkheid om vervangingsopdrachten op te sparen en te bundelen. Op die manier kunnen ‘onaantrekkelijke’ korte vervangingen van enkele weken gebundeld worden tot een stabielere lesopdrachten verder in het schooljaar.

Leerkrachten zullen vanaf 1 september 2019  ook sneller een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)  kunnen krijgen, namelijk na 400 in plaats van na 600 dagen effectieve prestaties. Daardoor wordt de ‘proefperiode’ korter maar intenser. Deze inkorting van de ‘proefperiode’ gaat samen gaan met een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding.

Tot slot wordt ook de procedure van de vaste benoeming vereenvoudigd. Er komt vanaf 2019 weer 1 ingangsdatum, nl.  op 1 januari. Bovendien zullen functies van personeelsleden die voor langere tijd in een verlofsysteem zitten (eindeloopbaan, detachering, verminderde prestaties, …) deels vacant verklaard worden, waardoor ongeveer 6.000 tijdelijke leerkrachten meer perspectief krijgen op een stabiele loopbaan.

Studenten die aan de hogeschool een lerarenopleiding willen volgen, leggen online een instaptoets af. Zo krijgen ze een beter zicht op hun startcompetenties en beginnen doelgerichter en met zelfvertrouwen aan de opleiding. De toets is verplicht voor elke toekomstige leraar, maar is niet bindend. http://www.hildecrevits.be/nl/toekomstige-leraren-sterker-aan-de-start-door-digitale-instaptoets

Vanaf het academiejaar 2019-2020 zullen 18-jarigen ook aan de universiteit kunnen kiezen om leraar te worden via een educatieve master. De bacheloropleidingen aan de hogescholen worden versterkt en de studenten zullen er kunnen kiezen om leraar Nederlands voor anderstaligen te worden. Experten met beroepservaring zullen leraar kunnen worden via een educatieve graduaatsopleiding in het hoger beroepsonderwijs. http://www.hildecrevits.be/nl/18-jarigen-kunnen-ook-aan-de-universiteit-kiezen-om-leraar-te-worden

Vanaf februari 2018 start in Vlaanderen een gloednieuwe en unieke opleiding voor lerarenopleiders. Het gaat om een opleiding om leraren die lesgeven in de lerarenopleidingen te ondersteunen en te professionaliseren. Het doel is de nieuwe generatie leraren voor te bereiden op hun steeds complexer wordende taak. Dit Vlaanderenbreed project is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking van heel wat instellingen. Jaarlijks wordt daar 200.000 euro in geïnvesteerd. http://www.hildecrevits.be/nl/unieke-opleiding-voor-lerarenopleiders-vlaanderen

We bereikten met de sociale partners een historisch akkoord over de harmonisering en de vereenvoudiging van de verlofstelsels en voerden een nieuw zorgkrediet in inclusief een eindeloopbaanregeling. Daarnaast onderhandelen we verder over bepaalde aspecten van de lerarenloopbaan zoals aanvangsbegeleiding en professionalisering. De resultaten van een taakbelastingonderzoek zullen de verschillen in taakbelasting tussen onderwijsvormen en -niveaus in kaart brengen. http://www.hildecrevits.be/nl/nieuw-zorgverlof-voor-leraren-en-harmonisering-brengen-onderwijspersoneel-duidelijkheid-en

We versnelden de vaste benoemingen voor duizenden leraren waardoor ze sneller werkzekerheid hebben. http://www.hildecrevits.be/nl/minister-crevits-vervroegt-vaste-benoemingen-past-vervangingsvoorwaarden-leerkrachten-aan-en

Langdurig en chronisch zieken krijgen nu de mogelijkheid om deeltijds te blijven werken. http://www.hildecrevits.be/nl/ziekterapport-2015-steeds-meer-leraren-hervatten-werk-deeltijds-na-langdurige-periode-van-ziekte

We hebben de verplichtingen van reaffectaties beperkt tot het lokale niveau: de scholengemeenschappen en scholengroepen. Zo is er minder last voor scholen en personeel.

De nieuwe werkgroep ‘welzijn op het werk’ pakt onder meer de opleiding van vertrouwenspersonen aan.

We hebben de DAC- en Gesco-statuten geregulariseerd.

We voeren de Europese richtlijn rond beschermde beroepen voor de sector onderwijs uit.

We vereenvoudigden de aanvragen nuttige ervaring. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring

Via Dataloep krijgen gemeentebesturen, schoolbesturen en het brede publiek vanaf nu rechtstreeks antwoord op een aantal vragen. Dit project stelt op een gebruiksvriendelijke manier gegevens over onderwijs ter beschikking op maat van de gebruiker. Onderwijs beschikt over een schat aan gegevens. http://www.hildecrevits.be/nl/%E2%80%98dataloep%E2%80%99-nieuwe-online-toepassing-over-mobiliteit-leerlingen

We voeren het debat rond de lerarenloopbaan met aandacht voor aanvangsbegeleiding en werkbaar werk, en hebben een taakbelastingonderzoek besteld.

We investeren meer dan 1,5 miljoen euro projectmiddelen in de versterking van de lerarenopleiding en de transitie van de opleidingen naar de hogescholen en universiteiten. http://www.hildecrevits.be/nl/15-miljoen-euro-voor-voorbereiding-nieuwe-lerarenopleiding

Alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs en pedagogische begeleidingsdiensten zullen (toekomstige) leraren kleuteronderwijs opleiden in het omgaan met kinderarmoede. Dit past binnen het project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’. http://www.hildecrevits.be/nl/%E2%80%98kleine-kinderen-grote-kansen%E2%80%99-omgaan-met-armoede-en-diversiteit-de-klas-samen-sterke-kleuterleraren

Personeelsleden van scholen die met een snelle elektrische fiets, een pedelec, naar school gaan krijgen vanaf 1 januari 2018 een fietsvergoeding. http://www.hildecrevits.be/nl/fietsvergoeding-voor-onderwijspersoneel-op-de-pedelec-vanaf-1-januari-2018

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream