9 november 2018

Meer dan 30 organisaties maken werk van een gemeenschappelijk geletterdheidsbeleid!

 

Meer dan 30 organisaties ondersteunen de ambitieuze doelstellingen van het strategisch plan geletterdheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Elk van hen gaat de komende 6 jaar acties ondernemen om ervoor te zorgen dat iedere Vlaming voldoende lees-, schrijf-, reken- en digitaal vaardig is. En dat is nodig want 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd en ontbreekt de noodzakelijke competenties om volwaardig aan onze samenleving deel te nemen.

1 op de 7 volwassenen (16- tot 65 jarigen) in Vlaanderen is onvoldoende geletterd en 1 op de 5 daarvan komt uit de laagste inkomensgroep. Meestal gaat het niet over analfabetisme, maar wel over onvoldoende kunnen omgaan met taal en cijfers, of niet kunnen werken met een computer. Het aandeel 55- tot 65-jarigen dat laaggeletterd is, neemt ook toe. Bij deze groep gaat het vooral om digitale laaggeletterdheid of onvoldoende kunnen werken met een computer.  Daarop werd vorig jaar door de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een Strategisch Plan Geletterdheid goedgekeurd. Een plan om zo meer kansen te creëren bij jongeren, (groot)ouders, werkzoekenden, werkenden, maar ook bij mensen in kansarmoede om hun geletterdheid te verhogen.

Van Plan naar Praktijk: Meer dan 30 organisaties maken er werk van!

Om het Strategisch Plan concreet te maken, vroeg minister Crevits het engagement van meer dan 30 betrokken overheidsdiensten en organisaties die actief zijn in domeinen gaande van Onderwijs, Werk, Welzijn tot Cultuur, Media, Integratie en Inburgering. Geletterdheid is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Al deze engagementen werden in acties gegoten die de komende 6 jaar worden uitgevoerd om er zo voor te zorgen dat elke Vlaming voldoende lees-, schrijf-, reken- en digitaal vaardigheden heeft. In totaal gaat het om meer dan 140 initiatieven die geclusterd zijn rond 10 acties.

Zo zullen bijvoorbeeld de Centra voor Basiseducatie, VOCVO (het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) en Kind en Gezin samen een aanbod uitwerken voor ouders gericht op thema’s zoals opvoeding, taalontwikkeling (taalrijke omgeving), communicatie, en ook digitale vaardigheden,… opdat deze versterkt worden in de opvoeding van hun kinderen. De Gezinsbond breidt het aantal vormingen ‘Veilig Online’ verder uit naar kansengroepen en laaggeletterden.

In samenwerking met VDAB wordt dan weer het geletterdheidsaanbod voor werkzoekenden verder uitgebouwd om er voor te zorgen dat zij sterker in hun schoenen staan in hun zoektocht naar een job of opleiding. Ook digitaal, zo wil VDAB in het schooljaar 2020-2021 ruim 1.700 werkzoekenden toeleiden naar de Centra voor Basiseducatie voor een opleiding rond digitale geletterdheid.

Met de  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) slaan de centra voor basiseducatie en VOCVO dan weer de handen in elkaar voor onder meer een aanbod op maat van OCMW-cliënten binnen hun traject naar werk.

Geletterdheid verhogen nu al speerpunt in Vlaams onderwijsbeleid

Naast het Strategisch Plan Geletterdheid worden er ook andere initiatieven genomen om de geletterdheid in Vlaanderen te verhogen. Zo wordt in de nieuwe eindtermen basisgeletterdheid ingevoerd. Dit zijn eindtermen (Nederlands, wiskunde, digitale en financiële competenties) die door elke 14-jarige afzonderlijk moet bereikt worden op het einde van de eerste graad.

Ook met de hervorming van het volwassenenonderwijs worden er maximale kansen aan elke cursist gegeven, met een focus op kwetsbare doelgroepen. Zo zullen vanaf volgend schooljaar de middelen in de centra voor basiseducatie het aantal cursisten volgen. Het grote maatschappelijke belang verantwoordt een financiering die de centra voor basiseducatie zo toelaat in te gaan op elke vraag naar geletterdheidsaanbod.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De komende 6 jaar werken meer dan 30 organisaties gezamenlijk een geletterdheidsbeleid uit om ervoor te zorgen dat elke Vlaming voldoende lees-, schrijf-, reken- en digitaal vaardig is. In totaal gaat het om meer dan 140 initiatieven. Dit strategisch plan is een concreet en praktisch werkdocument geworden dat een sterke hefboom moet zijn om de geletterdheid in Vlaanderen van jong tot oud te verhogen en is een belangrijke aanvulling op enkele grote hervormingen die we al hebben genomen.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream