23 januari 2015

Onderwijs en Werk slaan handen in elkaar voor nieuw stelsel leren en werken

 

 

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft de Vlaamse Regering de conceptnota duaal leren goedgekeurd. Duaal leren houdt in dat jongeren meer dan nu ervaring opdoen op de werkvloer, op die manier een kwalificatie behalen en dus beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Doel is om de vele stelsels van leren en werken te vereenvoudigen.

 

In het kader van de zesde Staatshervorming wordt Vlaanderen bevoegd voor het Industriële Leerlingenwezen. Dat betekent dat onderwijs, werk en de betrokken sectoren samen het stelsel leren en werken kunnen moderniseren en vereenvoudigen, om te komen tot een eenduidig statuut. Nu zijn er veel verschillende vormen van leren en werken en die zijn niet altijd even doorzichtig voor jongeren, hun ouders, de scholen en de bedrijven.

 

De ambitie is een geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken te ontwikkelen, dat gelijkwaardig is met alle andere vormen van secundair onderwijs en perspectief biedt voor jongeren en ondernemers. Het duaal leren wordt dus uitgebouwd als een volwaardige leerweg die tot doelstelling heeft te leiden tot een onderwijskwalificatie. Indien dat niet haalbaar is, is het minimum dat we willen afleveren een erkende beroepskwalificatie of een deelcertificaat. Via duaal leren kunnen jongeren goed voorbereid doorstromen naar de arbeidsmarkt en hebben ze ook kwalificaties waarmee ze naar het hoger onderwijs kunnen doorstromen.

 

Het duaal leren situeert zich in de derde graad van het arbeidsmarktgericht secundair onderwijs. Het is de klassenraad die jongeren op het einde van de tweede graad adviseert om een duaal traject te volgen. Op basis van een sollicitatieprocedure wordt de match gemaakt tussen de leerling en de onderneming op basis waarvan het leertraject wordt uitgetekend en waarbij de praktijk en de leercomponent op elkaar zijn afgestemd. De omschakeling van het huidig stelsel houdt in dat er effectief wordt voorzien in arbeidsdeelname van bedrijven. Jongeren die nog niet arbeidsrijp zijn, krijgen een traject op maat aangeboden.

 

Syntra Vlaanderen zal als regisseur de werkcomponent van het nieuwe duaal leren vorm geven en organiseren zodat school en onderneming de jongere zo goed als mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen in zijn of haar werkervaring. Nieuw is dat de onderwijsverstrekkers en sectoren samen zullen worden betrokken bij de organisatie en de invulling van duale trajecten.

 

Voor het duaal leren werken Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters samen met de sociale partners, de onderwijsverstrekkers, Syntra en de VDAB. De goedgekeurde conceptnota, vertrekt nu naar de SERV en de VLOR voor verder advies. Een werkgroep duaal leren met vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, de sociale partners, VDAB, Syntra Vlaanderen, Syntra vzw en de betrokken departementen.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Via het duaal leren bereiden we jongeren grondig voor op de arbeidsmarkt. Via een goed leertraject en ruime ervaring in een bedrijf halen ze een volwaardige kwalificatie. Op deze manier slaan onderwijs, werk en de bedrijfswereld de handen in elkaar zodat jongeren de nodige competenties behalen op de werkvloer. Met deze vernieuwing zetten we een belangrijke stap in de modernisering van het secundair onderwijs. Deze hervorming zal deel uitmaken van een overlegtraject met de onderwijsverstrekkers, maar zal ook deel uitmaken van het banenpact. We brengen de wereld van arbeidsmarkt en onderwijs wat dichter bij elkaar.”

 

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters : “Het vernieuwd stelsel leren en werken vormt het tweede hoofdstuk van ons Vlaams Banenpact. Op de werkvloer pikken jongeren snel competenties op die in de praktijk van pas komen, want naast essentiële theoretische kennis is praktische ervaring in heel veel beroepen minstens zo belangrijk. Daarom versterken we de rol van het bedrijfsleven in het vernieuwde stelsel en kijken we ook nauw toe op de kwaliteit van de werkplek. Dit voorstel kwam er op vraag van de sociale partners en zal aan hen worden voorgelegd.”

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream