Welzijn op school


Regeerakkoord:

“Samen met het Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming (AKOV) gaan we een gesprek aan met de aanbieders van collectief huisonderwijs, met het oog op het optimaliseren van de slaagkansen bij de examens van de Examencommissie. Waar nodig vullen ze hun aanbod aan en/of sturen ze het bij. Indien aanvullingen/bijsturingen een beperking inhouden voor het eigen pedagogisch en onderwijskundig project – in het licht van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs – geeft de verstrekker aan wat als alternatief zal worden aangeboden.

School met sportaanbod (9-18 jaar) worden op elkaar afgestemd binnen een globale visie op jeugdsportbeleid. In dit kader zal een versterkte samenwerking tussen sport en onderwijs bijdragen tot het uitbreiden en optimaliseren van het naschoolse sportaanbod.

We verminderen het aantal administratieve verplichtingen en voorschriften voor verantwoording. Bij de ontwikkeling van nieuwe onderwijsregelgeving voeren we een regeldruk-toets in. De gedragen aanbevelingen uit het rapport ‘Kom op tegen planlast’ voeren we uit.

In dialoog met scholen en ouders gaan we na hoe we de voortschrijdende juridisering van ons onderwijs, waarbij beslissingen van klassenraden en schoolbesturen almaar vaker worden voorgelegd aan de rechter, op een concrete manier kunnen terugdringen.

We willen directies en leerkrachten het nodige vertrouwen geven. Net daarom maken we ook werk van een forse reductie van de planlast, op alle niveaus.” 

Gerealiseerd:

Op voorstel van minister Crevits keurde het Vlaams parlement het decreet met een hervorming van de Leerlingenbegeleiding goed. Het biedt een kader voor goede leerlingenbegeleiding waarin de noden van de leerling nog centraler staan. Er wordt onder andere ingezet op meer samenwerking tussen centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's); een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding wordt ook een erkenningsvoorwaarde voor scholen. 

Dankzij het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ gaan we voor gezonde scholen, met focus op beweging, gezonde voeding, schoolsportinfrastructuur en EHBO op school.

We hebben een vernieuwde en ambitieuzere regeling goedgekeurd voor de bedeling van gesubsidieerd fruit, groenten of melk aan leerlingen op school. De huidige schoolfruitregeling, het vroegere ‘Tutti Frutti’ en nu 'Oog voor lekkers', en de subsidieregeling van schoolmelk worden samengevoegd en ingrijpend bijgestuurd om nog meer scholen te bereiken. Op die manier wordt het hele systeem efficiënter én administratief eenvoudiger voor de deelnemende scholen. Kinderen van het basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs hebben voortaan gedurende tien weken recht op één portie gratis groenten, fruit en/of melk per week. Scholen met een hoog percentage kwetsbare leerlingen hebben zelfs recht op een verdeling gedurende twintig weken. De nieuwe regeling gaat in vanaf het volgend schooljaar. De Vlaamse regering besteedt jaarlijks 3,2 miljoen euro aan dit project. 

Samen met de voedings- en drankenindustrie ondertekenden we een engagementsverklaring. We gaan voor gezonde dranken en tussendoortjes op school en werken aan een uitdoofbeleid van suikerhoudende dranken en ongezonde snacks op school. Lees hier meer.

We motiveren met de actie ‘Zontijd 40.000 leerlingen uit het basisonderwijs om volgend schooljaar samen 150 miljoen km te bewegen. Dat is de afstand tussen aarde en zon. In het secundair onderwijs starten in september 11 proefprojecten rond beweging.

Er is een nieuwe app die jongeren helpt te bewegen: 'SAM' (Samen Actief met Media). Een app ontwikkeld door twee sportleerkrachten voor de lessen lichamelijke opvoeding in de basisschool. Met deze digitale hulp worden leerlingen tijdens de sportles actief betrokken en uitgedaagd. Aan de hand van aangepast videobeelden kan elke leerling op eigen niveau aan de slag gaan. 

Met de brochure ‘Beleidsplan ter bevordering van het welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen’ maakten we een vertaalslag van de federale wetgeving rond ‘welbevinden op het werk’ concreet. Van deze eenvoudige aanpak kan iedereen op school van profiteren, zowel leraren als leerlingen. Lees hier meer.

We hebben de brochure ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ ontwikkeld. Die zet scholen heel concreet op weg om een pestvrije school te worden. Er gaat daarbij ook aandacht naar ‘peer support’. Bij peer support worden leerlingen vertrouwenspersoon van andere leerlingen. Dat stimuleert een open spreekcultuur, zorgt ervoor dat leerlingen zich goed voelen op school. De Vlaamse Scholierenkoepel wordt ondersteund met subsidies om jongeren warm te maken en scholen uit te nodigen om gebruik te maken van deze methodiek. ‘Conflixers’ zullen tussenbeide komen bij kleinere conflicten. Lees hier meer.

Om CLB ch@t te implementeren in de CLB's in Vlaanderen, krijgt dit project twee jaar op rij een projectsubsidie. Door middel van de CLB ch@t voorziet het CLB een laagdrempelige en gemoderniseerde dienstverlening voor de leerling. 

We werkten met de ministers bevoegd voor Welzijn, Jeugd en Sport een mededeling uit over de bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp, de kinderopvang, het onderwijs en de jeugd- en de sportsector. In het kader hiervan werd het Vlaggensysteem van Sensoa vertaald naar de onderwijscontext en werd ingezet op toeleiding naar 1712, het infopunt bij vragen over geweld. Om alle goede praktijken rond het tegengaan van pesten en beschermen van de integriteit te bundelen, werd in het kader van dezelfde mededeling de domein overstijgende website grenslijn.be gelanceerd.

Mediawijs lanceerde Cyber Scan. Een nieuwe tool waarmee  cyberpesten kan tegengegaan worden.

De subsidie van Bednet is naar 2,3 miljoen euro verhoogd zodat meer zieke kinderen via computer en webcam de lessen kunnen volgen vanuit hun ziekenkamer. Hierdoor kunnen jaarlijks minstens 1.000 leerlingen les volgen vanuit het ziekenbed. Lees hier meer.

Cavaria - de belangenvereniging van holebi's en transgenders in Vlaanderen - is de vaste partner voor dit thema in het onderwijsbeleid. Zij krijgen een jaarlijkse subsidie van 70.000 euro en een vaste kracht (detachering) om het onderwijs te sensibiliseren en ondersteunen op dit thema.

Leerlingen die een week voor en een week na een schoolvakantie ziek zijn moeten vanaf volgend schooljaar geen doktersbriefje meer voorleggen, wel een attest van de ouders. De afschaffing van het verplicht doktersbriefje op die momenten zorgt voor minder planlast. 

We lanceerden operatie Tarra, met als doel de administratiedruk in het onderwijs te verlichten. Daarmee willen we onderwijzend personeel meer ruimte geven voor kerntaken.

De procedure rond schoolveranderingen wordt aangepast en vereenvoudigd. 

Vanaf schooljaar 2018-2019 komt er een algemeen rookverbod op de scholen in Vlaanderen. De maatregel biedt scholen de kans om hun voorbeeldfunctie te versterken en is in het belang van de gezondheid van elke jongere. http://www.hildecrevits.be/nl/algemeen-rookverbod-op-scholen

Vanaf woensdag 15 november 2017 kunnen leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die moeilijk lezen zich aanmelden om gratis gebruik te maken van voorleessoftware. Leerlingen krijgen een gratis jaarabonnement. Alle nuttige informatie is voortaan ter beschikking op de website www.leesvoor.vlaanderen http://www.hildecrevits.be/nl/aanmelden-voor-gratis-voorleessoftware-kan-vanaf-woensdag-15-november

Het medisch onderzoek zit vanaf het schooljaar 2018-2019 in een nieuw jasje. Kinderen en jongeren zullen tijdens het basis- en secundair onderwijs 5 kaar naa het medisch onderzoek gaan. Niet enkel het puur medische aspect komt daarbij aan bod, maar ook het welbevinden en de leefgewoonten van de leerlingen. Ook de ouders worden nauwer betrokken. 

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream